Networks

Karura Network

Telemetry

Polkadot apps

Explorer

RPC Endpoints

  • wss://karura.api.onfinality.io/public-ws
  • wss://pub.elara.patract.io/karura
  • wss://karura-rpc-0.aca-api.network
  • wss://karura-rpc-1.aca-api.network
  • wss://karura-rpc-2.aca-api.network/ws
  • wss://karura-rpc-3.aca-api.network/ws

Mandala Test Network

Telemetry

Polkadot apps

Explorer

RPC Endpoints

  • wss://acala-mandala.api.onfinality.io/public-ws
  • wss://rpc.pinknode.io/mandala/explorer
Last modified 1mo ago