Node Interaction

WebSocket RPC Endpoints

  • wss://karura-rpc.dwellir.com

  • wss://karura.api.onfinality.io/public-ws

  • wss://rpc-karura.luckyfriday.io

  • wss://karura-rpc.aca-api.network

HTTPS RPC Endpoints

  • https://karura-rpc.dwellir.com

  • https://rpc-karura.luckyfriday.io

  • https://karura-rpc.aca-api.network

Last updated